Har du noe å varsle om?

Varsling

Varsling av kritikkverdige forhold hos IKM Gruppen

Å si fra om kritikkverdige forhold er positivt og gir IKM Gruppen mulighet til å avdekke og utbedre uønskede forhold. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer, økonomiske misligheter, korrupsjon, skadeverk, mobbing, trakassering og diskriminering.

Hvem kan varsle? 
Både arbeidstakere, innleide, leverandører, kunder og andre har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i IKM Gruppen.

Hvordan kan du varsle?

  • Til nærmeste overordnede eller annen leder i organisasjonen
  • Til verneombud, tillitsvalgt, eller bedriftshelsetjenesten
  • Via IKM Gruppens eksterne varslingsmottak som opereres av KPMG Forensic på vegne av IKM Gruppen


Varslingsmottaket driftes av KPMG på vegne av IKM Gruppen. 
Det er mulig å varsle helt anonymt.

VARSLE

Du kan også ringe inn et varsel til det eksterne varslingsmottaket på tlf.: +47 90 71 38 44


Arbeidstakere har i tillegg alltid rett til å varsle til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter, som Petroleumstilsynet eller Miljødirektoratet.

Å si fra om kritikkverdige forhold er positivt og gir IKM Gruppen mulighet til å avdekke og utbedre uønskede forhold. Varsler oppfordres til å gi så utfyllende opplysninger om grunnlaget for varselet som mulig.

Krav til forsvarlig varsling 
Fremgangsmåten ved varsling skal være forsvarlig. Forsvarlig varsling er å varsle i henhold til IKM Gruppens retningslinjer og rutiner.

Forbud mot gjengjeldelse
Gjengjeldelse mot arbeidstakere som varsler eller gir uttrykk for at han eller hun vurderer å varsle, er ulovlig. Dette gjelder også overfor innleid arbeidstaker som varsler. Arbeidstaker må likevel tåle saklige motargumenter eller motbevis knyttet til de kritikkverdige forholdene han eller hun fremlegger.

Det er viktig å merke seg at gjengjeldelsesforbudet kun gjelder ved en forsvarlig framgangsmåte for varslingen. Vern mot gjengjeldelse er nedfelt i arbeidsmiljø-loven § 2 A-2.

Håndtering av varsler
Varsler som sendes inn via den eksterne varslingskanalen, behandles av KPMG. Varselets innhold blir videreformidlet anonymt til konsernledelsen i IKM Gruppen. Varsler vil få tilbakemelding om videre behandling av saken.