Vi tar samfunnsansvar

IKM ønsker å bidra aktivt for å være med på å nå FNs bærekraftsmål mot 2030 og støtter organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt
 
 • Vi skal utføre vårt arbeid i tråd med IKMs til enhver tid gjeldende politikker og «Etiske Retningslinjer»
 • Vi skal drive vår virksomhet i samsvar med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og de ti prinsippene i FNs Global Compact.
 • Vi skal til enhver tid følge arbeidslovgivning, inngåtte kollektivavtaler og våre verdier
 • Forskjellsbehandling eller trakassering på bakgrunn av kjønn, legning, rase/ nasjonalitet, alder, religion, funksjonsnedsettelse eller politisk overbevisning skal ikke forekomme
 • IKM skal være bevisst sine forpliktelser knyttet til personvern og skal håndtere personopplysninger på en forsvarlig måte i tråd med gjeldende lovverk.
 • IKM skal bygge opp under en kultur hvor de ansatte tør å ytre seg om virksomheten. Ansattes taushets- og lojalitetsplikt skal ikke være til hinder for å melde ifra om kritikkverdig forhold.
 • Alle ansatte står fritt til å organisere seg i fagforeninger
 • Vi skal forsikre oss om at det til enhver tid ikke benyttes barn i arbeidet, heller ikke hos våre underleverandører
 • Vi er mot alle former for korrupsjon og har forpliktet oss til å drive vår virksomhet i samsvar med de høye etiske standardene som er reflektert i våre «Etiske Retningslinjer»
 • Vi skal til enhver tid forsøke å unngå bruk av mineraler som er utvunnet og selges fra land med væpnede konflikter, undertrykkelse og voldsbruk.
 • Vi tror på rettferdig og åpen konkurranse, og driver vår virksomhet i samsvar med gjeldende konkurranse- og antitrustlovgivning i de markedene vi har virksomhet