Integritet

Våre etiske retningslinjer – et sammendrag

Om våre retningslinjer

IKM Gruppen (IKM) er et privateid selskap og hovedkontoret ligger på Sola i Norge.
Hensikten med våre etiske retningslinjer (IKM-HMS-F-02A/IKM-HMS-F-02AE) er å skape en gjennomsiktig, sunn bedriftskultur og å bevare integriteten til IKM ved å hjelpe ansatte til å fremme standarder for god forretningsetikk. Våre etiske retningslinjer omfatter våre kjerneverdier samt retningslinjene for IKM sitt samfunnsansvar.

Alle ansatte (også midlertidige ansatte) og leverandører er forpliktet til å følge IKM sine etiske retningslinjer og de andre retningslinjene til IKM. Er du usikker på om en handling er akseptabel, bør du ta dette opp med nærmeste overordnede eller med noen i ledelsen.

Antikorrupsjon
IKM er imot all form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser.
    
Lover og forskrifter
IKM skal følge alle gjeldende lover og offentlige forskrifter i landet der vi driver virksomhet. De ansatte har et personlig ansvar for å overholde normer og restriksjonene som følger med disse lovene, reglene og forskriftene.

Taushetsplikt og personvern
Alle ansatte i IKM skal overholde taushetsplikten knyttet til informasjon om selskapet. Taushetsbelagt informasjon omfatter intern informasjon om IKM sin virksomhet, økonomi, fremtidige kunder og potensielle forhandlinger. Behandling av personopplysninger skal begrenses og håndteres med varsomhet i henhold til gjeldende lovgivning. 

Menneskerettigheter
IKM støtter og respekterer beskyttelse av de internasjonale menneskerettighetene, og vi anstrenger oss for å sikre at vi ikke er delaktige i brudd på menneskerettighetene (se https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/).

Ethvert brudd på grunnleggende menneskerettigheter er helt uakseptabelt. 

Rapportering av brudd
Alle ansatte (inkludert våre datterselskaper, tilknyttede selskaper og alle som representerer IKM eller opptrer på våre vegne) som observerer eller blir klar over en situasjon som de mener er et brudd på oppførselsreglene har plikt til å varsle sin nærmeste overordnede eller et medlem av IKM-ledelsen. All kommunikasjon vil bli tatt på alvor og rapporter om brudd vil bli undersøkt.

Vi har også en ekstern varslingstjeneste som håndteres av en tredjepart (KPMG). Et varsel kan gjøres anonymt. For å rapportere vennligst bruk følgende lenke: 
Å MELDE (KPMG) 

 1. IKM og personlig adferd
  Som ansatt hos IKM forventes det at du utfører arbeidet på en ansvarlig måte og at du viser respekt for forretningsforbindelser, kolleger og andre, inkludert andre kulturer og skikker. IKM godtar ingen form for trakassering, vold, diskriminering eller annen uakseptabel atferd. 
   
 2. IKM og like muligheter
  IKM er forpliktet til å sikre en inkluderende arbeidskultur, og skal gi like muligheter og rettferdig behandling til alle ansatte. IKM godtar ingen form for trakassering eller diskriminering basert på rase, hudfarge, religion, kjønn, seksuell orientering, nasjonal opprinnelse, alder, funksjonshemning eller ansiennitet. 
   
 3. IKM og etikk
  Selskapets retningslinjer krever at de ansatte viser god oppførsel når de utfører plikter og arbeidsoppgaver. De ansatte skal oppføre seg rettferdig, oppriktig og med integritet når de er sammen med andre. 
   
 4. IKM og arbeid
  IKM støtter forsamlingsfrihet og retten til kollektive forhandlinger. Vi støtter fjerning av all form for tvangsarbeid og pålagt arbeid, i tillegg til effektiv avskaffelse av barnearbeid.
   
 5. IKM og forholdet til kunder, leverandører, konkurrenter og offentlige myndigheter
  IKM ønsker rettferdig og åpen konkurranse på alle markeder, både nasjonalt og internasjonalt. Kunder skal møtes med kunnskap, respekt og forståelse. Leverandører skal behandles likt og rettferdig. Offentlige myndigheter skal møtes på en passende og åpen måte. 
   
 6. IKM og hvitvasking
  IKM er imot all form for hvitvasking av penger. IKM vil iverksette nødvendige tiltak for å forhindre at våre pengetransaksjoner brukes til hvitvasking av andre.
   
 7. IKM om lojalitet og interessekonflikter
  IKM krever lojalitet fra de ansatte, og at de avstår fra handlinger eller interesser som gjør det vanskelig å utføre arbeidet objektivt og effektivt. Interessekonflikter bør unngås. 
   
 8. IKM og integritet til selskapets fortegnelser
  Alle rapporter, representasjonskontoer, verdikuponger, regninger, lønningslister, rulleblad, rapporter til offentlige myndigheter og andre rapporter skal gjengi presise fakta. Selskapets bøker for fortegnelser skal fylles ut oppriktig og nøyaktig, og skal gjengi transaksjonene presist.
   
 9. IKM og hensiktsmessig bruk av selskapets verdier

  De ansatte har ansvaret for å beskytte selskapets verdier mot tyveri og tap, og skal sikre at de brukes hensiktsmessig. Selskapets verdier skal kun brukes til berettigede forretningsformål, og kun av de ansatte med tillatelse eller deres utnevnte. 

 10. IKM og sosiale media
  Sosiale medier endrer måten vi kommuniserer, jobber og lever på. IKM respekterer de ansattes rett til å bruke sosiale medier som et medium for selvuttrykk. Alle skal opptre ansvarlig på nettet og på sosiale medier. Ta aldri bilder av kollegene / overordnede og legg det ut på nettet / sosiale medier uten deres forhåndsgodkjenning.