Menneske- og arbeidstakerrettigheter

IKM Gruppen skal drive i samsvar med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og de ti prinsippene i FNs Global Compact. Vi har utarbeidet styrende dokumenter som beskriver våre krav og forventninger til ansatte, kunder og leverandører.

Vi skal i henhold til Åpenhetslovens bestemmelser og OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Dette skal sette oss i stand til å identifisere, prioritere og håndtere negative virkninger på mennesker i våre verdikjeder, enten de oppstår direkte i våre egne virksomheter eller indirekte gjennom våre leverandører eller forretningspartnere.

Aktsomhetsvurderinger av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

 

Vi skal arbeide aktivt med å identifisere og vurdere potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket til eller bidrar til gjennom helhetlige risikovurderinger, observasjoner, stedlige revisjoner og varslinger.

Ved brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, skal IKM håndtere funn på følgende måte:

Håndtering av negative konsekvenser

 

IKM skal sikre oppfølging og implementering av tiltak. Alle aksjoner skal som et minimum ha utnevnt en ansvarlig for aksjonen og frist for når tiltaket skal være gjennomført.

Kontaktinformasjon:

Ønsker du å stille et spørsmål om hvordan vi jobber med aktsomhetvurderinger i IKM? Du kan ta kontakt med oss ved å sende en henvendelse til compliance@ikm.no.