Etikk og samfunnsansvar

IKM Gruppen etiske retningslinjer

Politikk for etikk og samfunnsansvar i IKM

 • Vi skal utføre vårt arbeid i tråd med IKMs verdier, politikker og etiske retningslinjer
 • Vi skal drive vår virksomhet i samsvar med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og de ti prinsippene i FNs Global Compact
 • Vi skal til enhver tid følge arbeidslovgivning og inngåtte kollektivavtaler
 • Forskjellsbehandling eller trakassering på bakgrunn av kjønn, legning, rase/ nasjonalitet, alder, religion, funksjonsnedsettelse eller politisk overbevisning skal ikke forekomme
 • IKM skal være bevisst sine forpliktelser knyttet til personvern og skal håndtere personopplysninger på en forsvarlig måte i tråd med gjeldende lovverk
 • IKM skal bygge opp under en kultur hvor de ansatte tør å ytre seg om virksomheten. Ansattes taushets- og lojalitetsplikt skal ikke være til hinder for å melde ifra om kritikkverdig forhold
 • Alle ansatte står fritt til å organisere seg i fagforeninger
 • Vi skal forsikre oss om at det til enhver tid ikke benyttes barnearbeid, heller ikke hos våre forretningsforbindelser
 • Vi er mot alle former for korrupsjon og har forpliktet oss til å drive vår virksomhet i samsvar med de høye etiske standardene som er reflektert i våre etiske retningslinjer
 • Vi skal til enhver tid forsøke å unngå bruk av mineraler som er utvunnet og selges fra land med væpnede konflikter, undertrykkelse og voldsbruk
 • Vi tror på rettferdig og åpen konkurranse, og driver vår virksomhet i samsvar med gjeldende konkurranseog antitrustlovgivning i de markedene vi har virksomhet