Ethics

Bærekraftsmål 8 -  Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk   vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 

- Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk   vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

(Delmål: 8.2)
Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk fremgang og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer

(Delmål: 8.5)
Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid

(Delmål: 8.6)
Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid, under utdanning eller opplæring

(Delmål: 8.8)
Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold

 


IKM har stort fokus på utvikling og vedlikehold av mer fremtidsrettede løsninger, for eks. design og utvikling av helelektrisk utstyr (ROV’er og elektromotorer, vedlikehold av vindmøller, NDT i vannkraft). (Delmål: 8.2) 

IKM jobber for at forskjellsbehandling eller trakassering på bakgrunn av kjønn, legning, rase/ nasjonalitet, alder, religion, funksjonsnedsettelse eller politisk overbevisning skal ikke forekomme på arbeidsplassen. Vi skal til enhver tid følge arbeidslovgivning, inngåtte kollektivavtaler og våre verdier. (Delmål: 8.5)

IKM støtter Ungt Entreprenørskap Rogaland, en organisasjon med et mål om å gi barn og unge forståelse for verdiskaping i næringslivet gjennom etableringer av Ungdoms- og Studentbedrifter. IKM gir også støtte til Sola Ungdomsteam, en instans som jobber for å forebygge rus og kriminalitet blant ungdom. (Delmål: 8.6)

IKM streber etter å utføre våre tildelte oppdrag i henhold til kundens krav og betingelser der  minimumskravet er NS-EN ISO 9001. Vårt mål er å gjøre IKM til en attraktiv arbeidsgiver for dyktige fagfolk og spesialister innen utvalgte forretnings-områder. For å ivareta våre ansatte, legger vi vekt på våre etiske retningslinjer som er bygget på "UN Global Compact«. (Delmål: 8.8) 

Gjennom internrevisjoner og annen oppfølging sørger vi for at alle IKM selskap fokuserer på kvalitetssikring og kontinuerlig forbedring innen helse, miljø og sikkerhet. IKM støtter og respekterer beskyttelse av de internasjonale menneskerettighetene. Vi er svært opptatt av å forsikre oss om at vi ikke er delaktige i brudd på menneskerettighetene. (Delmål: 8.8)