Neda Uganda

Bærekraftsmål 4. - Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 

God utdanning

(Delmål: 4.4)
Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne som har kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap

(Delmål: 4.6)
Innen 2030 sikre at all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn, lærer å lese, skrive og regne

(Delmål: 4.9)
Innen 2020 oppnå en vesentlig økning globalt i antall stipender som er tilgjengelige for studenter fra utviklingsland, særlig de minst utviklede landene, små utviklingsøystater og afrikanske land, for å gi dem tilgang til høyere utdanning, blant annet yrkesfaglig opplæring og programmer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, teknikk, ingeniørfag og vitenskap, både i andre utviklingsland og i utviklede land

(Delmål: 4.8)
Etablere og oppgradere utdanningstilbud som er barnevennlige, og som ivaretar hensynet til kjønnsforskjeller og til personer med nedsatt funksjonsevne og sikrer trygge, ikke-voldelige, inkluderende og effektive læringsmiljø for alle


 


Sola Ungdomsteam
IKM har samarbeidet tett med Sola Ungdomsteam og dermed bidratt til å gi ungdom mulighet til å ta fagbrev innen flere fagfelt. For å kunne tilby et så bredt tilbud som mulig benyttes egne IKM selskap, konkurrenter, leverandører og andre samarbeidspartnere. (Delmål: 4.4 / 4.8)

Ungt Entreprenørskap Rogaland
IKM støtter også Ungt Entreprenørskap Rogaland, en organisasjon som samarbeider med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører og tilbyr lærerike programmer til elever og studenter - fra grunnskole til høyere utdanning. (Delmål: 4.8)
 

NEDA Uganda
Gjennom organisasjonen NEDA Uganda, gir IKM støtte til undervisning ved skolen utenfor Kampala. Skolen er opprettet for å  kunne tilby kvalitetsutdannelse til de mest sårbare barna og ungdommene. (Delmål: 4.6)

Stipend: IKM gir stipend til en av NEDAS's elever. Ved hjelp av dette stipendet er han nå i ferd med å fullføre tannlegestudiet. (Delmål: 4.9)