HMS-politikk for IKM

Null skader, vårt overordnede mål!

Null skader, vårt overordnede mål!

• Vi skal skape tillit hos våre kunder samt trygghet og trivsel hos våre ansatte
• Vårt arbeidsmiljø skal være helsefremmende og forebygge skade og sykdom
• Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer
• HMS er det viktigste interne arbeidsområdet
• Ingen operasjon har prioritet over sikkerhet
• HMS er et linjeansvar i hele organisasjonen
• Alle er ansvarlige for egen og andres sikkerhet
• Risiko skal styres for å forebygge tap og skape verdier
• Vi anerkjenner FN’s bærekraftsmål og menneskerettigheter, og legger de til grunn for virksomheten
• Vi skal forebygge forurensing og redusere negativ miljøpåvirkning
• Vi skal redusere mengden avfall og optimalisere vår ressursbruk
• Vi skal ta samfunnsansvar
• Vi skal involvere våre arbeidstakere
• Vi skal sikre våre egne samt våre interesseparters verdier, områder og informasjon

Sammen med våre ansatte, kunder og leverandører skal vi kontinuerlig forbedre vår praksis og rutiner innen HMS og miljøstyring.

Vi mener at et slikt engasjement vil resultere i besparinger for våre kunder og nye forretningsmuligheter for IKM Gruppen.