IKM Laboratorium - Kalibrering

Hva er kalibrering?
Kalibrering er en sammenligning av et instrument mot en normal. Fra resultatet av kalibrering kan en undersøke nøyaktigheten. Kalibreringen utføres ved gitte betingelser, helst bruksbetingelsene.
Normalen bør ha en nøyaktighet som er 3-5 ganger bedre en kalibreringsobjekt.

Definisjon kalibrering
Operasjon som, under spesifiserte betingelser, i et første trinn, etablerer en relasjon mellom målestørrelser med måleusikkerhet gitt av målenormaler og tilsvarende indikasjoner med tilhørende måleusikkerhet, og i et andre trinn benytter denne informasjon for å etablere en forbindelse for å skaffe et måleresultat fra en indikasjon.

Når trenger man kalibrering?

  • Fiskal måling
  • Justerpliktig utstyr
  • Områder regulert av lov eller forskrift
  • Akkrediterte bedrifter
  • Sertifiserte bedrifter
  • Ved samsvarsvurdering
  • Sluttkontroll iht. en spesifikasjon

Hvorfor kalibrere?
Ved å kalibrere kan en dokumentere kvaliteten eller nøyaktigheten i en måling eller for et instrument.

Nøyaktigheten kan dokumenteres innenfor toleranse spesifikasjoner gitt av egne krav, kunder, standarder, 3. part eller andre.

Akkreditert kalibrering vs ikke-akkreditert kalibrering
”Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav.”
I Norge utføres akkreditering av Norsk Akkreditering. IKM Laboratorium AS er akkreditert iht. NS-EN ISO/IEC17025 for å utføre kalibrering gitt i akkrediteringsomfanget CAL009.
Akkrediteringen er beviset på at kalibreringsprosessen utføres iht. anerkjente metoder og at organisasjonen er kompetent.
En ikke-akkreditert kalibrering har ingen offisiell anerkjennelse.

Sporbarhet
Med sporbarhet menes at noe kan spores tilbake til opprinnelsen. 
For kalibrering menes at resultatet av kalibreringen kan spores tilbake til definisjonen av målestørrelsen via en ubrutt kjede av kalibreringer der alle har angitt måleusikkerhet.
Sporbarhet angis vanligvis til nasjonal eller internasjonal standard.

Kalibreringsbevis
Kalibreringsbeviset er dokumentasjonen på resultatene fra kalibreringen. Resultatet av kalibreringen stadfester tilstanden til kalibreringsobjektet ved de betingelser og under det tidsrommet kalibreringen ble utført under. Kalibreringsbeviset inneholder alle viktige data for kalibreringen.

Alle akkrediterte kalibreringsbevis følger krav i NS-EN ISO/IEC17025.