Kvalitets-politikkKVALITETSPOLITIKK FOR IKM GRUPPEN

Vi utfører våre tildelte oppdrag i henhold til kundens krav og betingelser
•   Vi leverer det produktet våre kunder ønsker
•   Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer
•   Vi skal som et minimum dekke krav i NS-EN ISO 9001
•   Vi skal være sertifisert eller akkreditert i henhold til relevante standarder
•   Vi skal lære av våre feil
•   Vi skal dokumentere vår kvalitet
•   Våre ansatte er vår viktigste ressurs

Dette skal vi oppnå ved kontinuerlig forbedring av alle prosesser og systemer som er etablert i den enkelte organisasjon.

Den enkelte IKM-bedrift skal etablere egne mål for å etterleve IKM gruppens overordnede politikk og verdier.

Last ned

IKM Inspection AS
P.O.Box 68, Holmejordetveien 21A, 3291 Stavern, Norway,  T: +47 33 13 24 50, F: +47 33 19 73 85, E: IKMinspection@IKM.no