Etiske retningslinjerEtiske retningslinjer for IKM Gruppen

•   Internasjonalt anerkjente menneskerettigheter skal til enhver tid følges
•   Forskjellsbehandling eller trakassering på bakgrunn av kjønn, legning, rase/ nasjonalitet,
     alder, religion, funksjonsnedsettelse eller politisk overbevisning skal ikke forekomme
•   Alle ansatte står fritt til å organisere seg i fagforeninger
•   Vi skal til enhver tid følge arbeidslovgivning, inngåtte kollektivavtaler og våre verdier
•   Vi skal utføre vårt arbeid på en slik måte at det har minst mulig miljømessige konsekvenser
•   Vi skal til enhver tid forsøke å unngå bruk av mineraler som er utvunnet og
     selges fra land med væpnede konflikter, undertrykkelse og voldsbruk
•   Vi skal forsikre oss om at det til enhver tid ikke benyttes barn i arbeidet, heller ikke hos
     våre underleverandører
•   Vi skal til enhver tid sørge for at det ikke gis urettmessige ytelser til privatpersoner eller
     bedrifter for å oppnå fordelaktig behandling

Disse etiske retiningslinjene bygger på ”UN Global Compact” beskrevet i IKM’s ”Code of Conduct”.

Last ned

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links